Zaman geçtikçe suçlarında işlendiği ortamlar günden güne değişiyor. Okyanuslarda ve denizlerde nam salan korsanları artık bilişim sistemleriyle daha çok anıyoruz. Zaman içerisinde ortaya çıktıkları mekan değişse de korsanların amaçları her zaman aynı kaldı: Çalmak, alıkoymak, yıpratmak, manipüle etmek ya da haksız kazanç elde etmek. Bilişim Suçu teknik anlamda, ülkelere, şirketlere, bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile internet (görüşme odaları, e postalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS), elektronik posta gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır.
Türk Ceza Kanunu, bilişim ve bilişimle ilişkili olan suçlar karşısında hangi yaptırımlar uygulanacağını bugünkü yazımda kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Ceza Kanununa göre bilişim suçlarını aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

1) Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar
Türk Ceza Kanununun 243. maddesine göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
2) Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme
Türk Ceza Kanununun 244. maddesinin fıkralarına göre;
1. Fıkra: Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Fıkra:
Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gonderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3. Fıkra:
Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

4. Fıkra:
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

3) Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Türk Ceza Kanununun 245. maddesinin fıkralarına göre; Eğer işlenen bilişim suçunda finansal bir zarar veya konu banka müşterisi olan vatandaşın mağduriyetiyse TCK’da ayrı bir başlık altında değerlendirme yapılıyor.
1. Fıkra: Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
2. Fıkra: Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
4) Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
Türk Ceza Kanunun’da Bilişim Suçları başlığı altında yer alan 246. maddede ise “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması” konusu ele alınıyor. Tüzel kişiler, hukukta bir şirket ya da kamu kurumu olarak bilinir. Türk Ceza Kanununun 246. maddesinin fıkralarına göre; “Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”
5) İnternette Hakaret Etmenin Cezası
İnternette hakaret etmenin cezası konusunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 125. Madde’de aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.
6) Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi
TCK 134/1 hükmü; Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Görüldüğü üzere kanun koyucu nitelikli hâl olarak suçun bilişim veya teknolojik sistemler aracılığı ile işlenmesi hâlini esas almıştır. Suçun kanunda belirtilen nitelikli hâller vasıtasıyla icra edildiği takdirde suçun ağırlaştırılacağını belirtmektedir.
134/2 hükmünde ise özel yaşama ait olan verilerin ifşası hususuna değinmektedir. Kanuna göre; kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.